Ponuka služieb

Alfa 04 A.S. poskytuje komplexné projektové a konzultačné služby najmä v týchto oblastiach:

Diaľnice a cesty

včítane všetkých súvisiacich stavebných objektov a technologických súborov, obslužných dopravných zariadení,

Mosty

a iné inžinierske konštrukcie z rôznych materiálov a konštrukčných systémov, zakladaných a realizovaných rôznymi technológiami

Mestské komunikácie

včítane parkovísk, cyklistických trás, ukľudnených a peších zón, plánov riadenia dopravy a riešenia všetkých druhov hromadnej dopravy

Dopravné inžinierstvo

a ekonomika dopravy, včítane generelov dopravy, dopravných prieskumov a prognóz, dopravného modelovania a plánovania

Dopravný urbanizmus

a územné plánovanie, včítane socio-ekonomických analýz a analýz realizovateľnosti stavieb

Životné prostredie

včítane posudzovania vplyvov stavby, environmentálnych analýz a rozborov, návrhov ochranných a zmierňujúcich opatrení

Výkon dozoru

autorského a stavebného