O nás

Profil spoločnosti

Alfa 04 a.s. je nezávislá spoločnosť so skúsenými odborníkmi, špecializujúcimi sa predovšetkým na projektovanie dopravných stavieb. Základnou filozofiou práce v spoločnosti je poskytnúť klientovi dielo na špičkovej úrovni spracovania a kvalifikované odborné konzultácie. Pri svojej tvorivej činnosti hľadáme optimálne riešenia pre investorov aj budúcich užívateľov. Naše riešenia sú posudzované z hľadiska technickej realizovateľnosti, ekonomickej efektívnosti a eliminácie negatívnych vplyvov na životné prostredie tak, aby boli projekty životaschopné po všetkých stránkach.

Komplexný prístup k riešeniu danej problematiky zabezpečujú odborníci špecializovaní na diaľnice a cesty, mosty, konštrukcie a statiku stavieb, mestské komunikácie a hromadnú dopravu, dopravné inžinierstvo a územné plánovanie, dopravnú ekonómiu a životné prostredie. Naša odbornosť umožňuje pružne reagovať na požiadavky a potreby našich klientov pri rešpektovaní daností územia. Ambíciou našich projektantov - tvorcov diela - je poskytnúť klientovi návrh komplexne spĺňajúci očakávania pre zachovanie udržateľného prostredia pre život, nielen súčasnej, ale aj budúcich generácií.

Nemalý podiel na výsledkoch práce má zloženie spracovateľských tímov podporené kvalitnou a spoľahlivou technickou základňou, kde skúsení odborníci spolupracujú s mladými kolegami, pričom si odovzdávajú znalosti, skúsenosti a podnety.

Orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie akcionárov.

Predstavenstvo a.s.

 1. Ing. Juraj Fürst - predseda predstavenstva
 2. PhDr. Mária Kocianová - člen predstavenstva
 3. Ing. Igor Masaryk - člen predstavenstva

Dozorná rada a.s.

 1. Ing. František Lukeš – člen dozornej rady
 2. Ing. Katarína Táborská - člen dozornej rady
 3. Ing. Jaroslav Vosáhlo – člen dozornej rady

Vedenie spoločnosti

 1. Ing. Juraj Fürst - riaditeľ spoločnosti
 2. Ing. Katarína Táborská - vedúca strediska mostov a konštrukcií
 3. Ing. Gabriel Petřvalský - vedúci strediska pozemných komunikácií
 4. PhDr. Mária Kocianová - vedúca oddelenia dopravného inžinierstva
 5. Mgr. Renáta Dzúriková - vedúca ekonomického odboru
 6. Ing. Ľudmila Michálková - vedúca obchodného odboru

Kvalifikačná štruktúra

92%

Vysokoškolské vzdelanie

8%

Stredoškolské vzdelanie

56%

Autorizovaní stavební inžinieri

Veková štruktúra

priemerný vek zamestnancov spoločnosti je 42 rokov

do 30 rokov
od 31 do 40 rokov
od 41 do 50 rokov
nad 51 rokov

Členstvo v organizáciách

Alfa 04 a.s. má formou kolektívneho alebo individuálneho členstva zastúpenie v týchto významných odborných organizáciách:

 • SKSI - Slovenská komora stavebných inžinierov

 • SCS - Slovenská cestná spoločnosť

 • Fib - Medzinárodná organizácia pre betón, Národný komitét

 • ZSPS - Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

 • STA - Slovenská tunelárska asociácia

 • FIB - Slovenský národný komitét fib

 • FIB - Slovenský národný komitét fib