O nás

Profil spoločnosti

Alfa 04 a.s. je nezávislá spoločnosť so skúsenými odborníkmi, špecializujúcimi sa predovšetkým na projektovanie dopravných stavieb. Základnou filozofiou práce v spoločnosti je poskytnúť klientovi dielo na špičkovej úrovni spracovania a kvalifikované odborné konzultácie. Pri svojej tvorivej činnosti hľadáme optimálne riešenia pre investorov aj budúcich užívateľov. Naše riešenia sú posudzované z hľadiska technickej realizovateľnosti, ekonomickej efektívnosti a eliminácie negatívnych vplyvov na životné prostredie tak, aby boli projekty životaschopné po všetkých stránkach.

Komplexný prístup k riešeniu danej problematiky zabezpečujú odborníci špecializovaní na diaľnice a cesty, mosty, konštrukcie a statiku stavieb, mestské komunikácie a hromadnú dopravu, dopravné inžinierstvo a územné plánovanie, dopravnú ekonómiu a životné prostredie. Naša odbornosť umožňuje pružne reagovať na požiadavky a potreby našich klientov pri rešpektovaní daností územia. Ambíciou našich projektantov - tvorcov diela - je poskytnúť klientovi návrh komplexne spĺňajúci očakávania pre zachovanie udržateľného prostredia pre život, nielen súčasnej, ale aj budúcich generácií.

Nemalý podiel na výsledkoch práce má zloženie spracovateľských tímov podporené kvalitnou a spoľahlivou technickou základňou, kde skúsení odborníci spolupracujú s mladými kolegami, pričom si odovzdávajú znalosti, skúsenosti a podnety.

Orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie akcionárov.

Predstavenstvo a.s.

 1. Ing. Juraj Fürst - predseda predstavenstva
 2. PhDr. Mária Kocianová - člen predstavenstva
 3. Ing. Igor Masaryk - člen predstavenstva

Dozorná rada a.s.

 1. Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda dozornej rady
 2. Ing. Katarína Táborská, člen dozornej rady
 3. Ing. Štěpán Vosáhlo, člen dozornej rady

Vedenie spoločnosti

 1. Ing. Juraj Fürst - riaditeľ spoločnosti
 2. Ing. Katarína Táborská - vedúca strediska mostov a konštrukcií
 3. Ing. Gabriel Petřvalský - vedúci strediska pozemných komunikácií
 4. PhDr. Mária Kocianová - vedúca oddelenia dopravného inžinierstva
 5. Ing. Alena Kočišová - vedúca ekonomického odboru
 6. Ing. Ľudmila Michálková - vedúca obchodného odboru

Kvalifikačná štruktúra

92%

Vysokoškolské vzdelanie

8%

Stredoškolské vzdelanie

56%

Autorizovaní stavební inžinieri

Veková štruktúra

priemerný vek zamestnancov spoločnosti je 42 rokov

do 30 rokov
od 31 do 40 rokov
od 41 do 50 rokov
nad 51 rokov

Členstvo v organizáciách

Alfa 04 a.s. má formou kolektívneho alebo individuálneho členstva zastúpenie v týchto významných odborných organizáciách:

 • SKSI - Slovenská komora stavebných inžinierov

 • SCS - Slovenská cestná spoločnosť

 • Fib - Medzinárodná organizácia pre betón, Národný komitét

 • ZSPS - Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

 • STA - Slovenská tunelárska asociácia

 • FIB - Slovenský národný komitét fib

 • FIB - Slovenský národný komitét fib