Alfa 04 a.s. - spoločnosť so skúsenými odborníkmi

Pokiaľ máte otázky zavolajte nám, alebo napíšte.

Kontakt

Alfa 04 a.s.

vznikla v Bratislave ako nezávislá súkromná firma so skúsenými odborníkmi, špecializujúcimi sa predovšetkým na projektovanie dopravných stavieb.

Základnou filozofiou práce vo firme je poskytnúť klientovi dielo na špičkovej úrovni spracovania. Pri svojej tvorivej činnosti hľadáme optimálne riešenia pre investora, aj pre budúcich užívateľov.

Naše riešenia sú posudzované z hľadiska technickej realizovateľnosti, ekonomickej efektívnosti a eliminácie negatívnych vplyvov na životné prostredie tak, aby projekty boli životaschopné po všetkých stránkach.

Alfa 04 a.s.

Alfa 04 a.s. zabezpečuje všetky činnosti pri príprave, realizácii a prevádzkovaní dopravných stavieb a ich súčastí, počínajúc realizáciou rôznych druhov prieskumov, vypracovávaním všetkých stupňov plánovacej, prípravnej a projektovej dokumentácie, cez výkon autorského alebo stavebného dozoru v priebehu výstavby a končiac asistenčnými službami počas užívania hotového diela. Ide najmä o:

 • strategické, vyhľadávacie, koncepčné, štúdie
 • technické, technicko-plánovacie, technicko-ekonomické a iné štúdie,
 • štúdie realizovateľnosti a financovateľnosti stavieb a analýzy projektových rizík,
 • dokumentácie stavebného zámeru,
 • dokumentácie na územné rozhodnutie,
 • dokumentácie na stavebné povolenie,
 • dokumentácie na ponuku,
 • dokumentácie na realizáciu stavby,
 • dokumentácie na vykonanie prác,
 • dokumentácie skutočného realizovania stavby,
 • dopravno-inžinierske prieskumy a dokumentácie,
 • územno-plánovacie a urbanistické dokumentácie,
 • zámery a správy o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie,
 • autorské a stavebné dozory,
 • expertné prehliadky, diagnostiky porúch a posúdenia inžinierskych stavieb,
 • statické výpočty a posúdenia,
 • bezpečnostné audity projektovej dokumentácie
 • analýzy stavebno-technického stavu konštrukcií, návrhy a projekty opráv a sanácií,
 • inžiniersku činnosť
 • konzultačnú a expertíznu činnosť.

Poskytujeme komplexné projektové a konzultačné služby

PONUKA SLUŽIEB