referencie

Alfa 04 a.s.

Alfa 04 a.s. vypracovala alebo sa podieľala na rade rôznych prípravných, projektových, dopravno-inžinierskych alebo iných dokumentácií, včítane výkonu autorského dozoru, na mnohých významných plánovaných, rozostavaných alebo už zrealizovaných stavbách, z ktorých najvýznamnejšie sú: